Klokkenluidersregeling

Wetgevend kader

Op 18/11/2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering de invoering van een klokkenluidersregeling als deel van het Bestuursdecreet.

Artikel III. 60/1 t.e.m. 60/12 van dit decreet voorziet in een procedure voor het melden van inbreuken en het beschermen van de persoon die een melding maakt. Dit op basis van de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 uit het Europees Parlement.

 

Dit betekent

Personen die, in het kader van een werkrelatie, inbreuken vaststellen en deze melden, noemen we ‘klokkenluiders’.

Deze meldingen gaan over alles wat tegen de Vlaamse wet- en regelgeving ingaat. Dit kan gaan over iemand dat iets verkeerd deed, nalatigheid toonde of iets deed dat niet past bij het doel of de toepassing van de wetgeving.

Het Bestuursdecreet voorziet een verbod op vergeldingsacties naar aanleiding van een dergelijke melding. Dit wil zeggen: na het melden verkrijg je bescherming op sancties.

 

Hoe deze inbreuken melden?

 • Interne melding bij meldpunt klokkenluiders Zorgbedrijf Rivierenland

  Statutaire en contractuele personeelsleden kunnen een melding doen bij het intern meldpunt. Een melding gebeurt schriftelijk (mail / brief), telefonisch of fysiek.
  Het Meldpunt zorgt steeds voor bescherming en vertrouwelijkheid van de naam en andere identificeerbare persoonsgegevens van de melder. Indien gewenst, gebeurt de melding anoniem.


  Externen kunnen meldingen doen bij het extern meldpunt Audit Vlaanderen (zie verder)

  1.1 Schriftelijke melding via mail
  Mail: klokkenluiders@zbrivierenland.be.

  1.2 Schriftelijke melding via brief
  Brief ten aanzien van Meldpunt Klokkenluiders, Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
  Maak op de omslag een vermelding van vertrouwelijkheid, noteer het woord ‘vertrouwelijk’. De brief bezorgt de melder rechtstreeks aan het Meldpunt.

  1.3 Telefonische melding
  Bel: 015/30 69 94 (KBOC).
  Met toestemming van de melder maakt het Meldpunt een verslag van het gesprek. Nadien krijgt de melder de mogelijkheid dit verslag te controleren, corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

  1.4 Fysieke ontmoeting
  De melder heeft het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van de melding te bespreken. Met toestemming van de melder maakt het Meldpunt een verslag van het gesprek. Nadien krijgt de melder de mogelijkheid dit verslag te controleren, corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

 • Externe melding bij Audit Vlaanderen

  Dit extern meldpunt is bevoegd voor meldingen van:

  • Statutaire en contractuele medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland die al een interne melding hebben gedaan of van oordeel zijn dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op vergeldingsacties bestaat.
  • Externen die een werkrelatie hebben of hadden met Zorgbedrijf Rivierenland (vb. vrijwilligers, sollicitanten, aannemers, leveranciers, ...)

  De melder kan (anoniem) aan Audit Vlaanderen een melding bezorgen:

  Audit Vlaanderen kan beslissen om de melding niet in behandeling te nemen indien:
  • De inbreuk van geringe betekenis is
  • De melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van de melder al zijn, zodus de nieuwe melding geen nieuwe betekenisvolle informatie bevat

 

Wat indien je een melding aan een verkeerde persoon of instantie richt?

De melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid of instantie. De onbevoegde persoon of instantie brengt de melder hiervan op de hoogte.

Indien Audit Vlaanderen of het Meldpunt Klokkenluiders van Zorgbedrijf Rivierenland vaststelt dat zij niet bevoegd is de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met de melder. Zij vraagt om de toestemming om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

 

Wat gebeurt er met een interne of externe melding?


Ontvangstmelding

De melder ontvangt binnen de 7 dagen een ontvangstmelding, tenzij:

 • De melding al binnen die termijn werd afgehandeld.
 • De melder zich uitdrukkelijk verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
 • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van identiteit van de melder in gevaar brengt.

 

Meer informatie over de melding

 • Het Meldpunt onderzoekt de juistheid van de informatie. Indien vermoeden van inbreuk heerst, worden de gepaste maatregelen genomen.
 • Binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder informatie over wat er met de melding gebeurt, welke maatregelen zijn getroffen. Dit zonder het onderzoek of rechten van de betrokken persoon te schaden.

 

Bescherming identiteit van melder

Bescherming van informatie waaruit de identiteit kan afgeleid worden.

 

Aansprakelijkheid

Melders die bewust onjuiste informatie meldden of openbaar maakten, kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld en tevens een administratieve of tuchtsanctie oplopen.

De melder mag niet betrokken zijn bij de feiten waarop de melding van toepassing is.

 

Verwerking persoonsgegevens

 • Het Meldpunt Klokkenluiders verwerkt de gegevens conform de GDPR.
 • Registreren van meldingen via TopDesk.