Gepubliceerd op:
6
november
2023

De twee welzijnsverenigingen brengen hun deskundigheid samen om naar een samenwerking te gaan binnen de dienstverlening in de publieke zorg in hun regio.

De welzijnsverenigingen Zorgbedrijf Rivierenland en De Zilveren Zwaan brengen hun deskundigheid samen om de voorbereidingen te treffen om naar een samenwerking te gaan in het kader van hun dienstverlening in de publieke zorg over het grondgebied Heist o/d Berg - Mechelen – Sint-Katelijne-Waver. Beide welzijnsverenigingen komen overeen om de intentie tot samenwerking te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst met als voorwerp een toekomstgerichte structurele samenwerking uit te tekenen voor beide welzijnsverenigingen met als doel deze nieuwe samenwerkingsvorm van start te laten gaan vanaf  2026.

Historiek

Zorgbedrijf Rivierenland bestaat 5 jaar en heeft intussen diverse samenwerkingsvoordelen ondervonden, heeft ervaring en kennis opgebouwd en reikt de hand naar andere collega lokale besturen om de krachten te bundelen. Dit biedt de kans om een sterke regionale en publieke zorgactor te zijn die gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening en/of huisvesting verleent aan zij die het nodig hebben.

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan bestaat 1 jaar en heeft zijn zorgstrategie uitgetekend voor de toekomst. Ze wil bouwen aan betaalbare zorg op maat, meer expertise opbouwen in een complexer wordende zorg, werkbaar werk creëren en een samen-/netwerking opzetten met partners op maat van het lokale gebeuren.

Beide welzijnsverenigingen vinden elkaar nu vanuit hun strategie, vanuit hun waarden en vanuit de noden/behoeften en troeven die elk heeft.

Bij de oprichting van beide welzijnsverenigingen werd het belang van regionale samenwerking benadrukt en werd vanuit de lokale besturen de opdracht aan de respectievelijke welzijnsverenigingen gegeven om op zoek te gaan naar samenwerkings- en schaalvoordelen. Voorliggende intentie tot samenwerking betreft dan ook de uitvoering van de gemaakte beleidsbeslissingen om regionale samenwerking aan te gaan.

Krachten bundelen

De twee gemeenten Heist o/d Berg en Sint-Katelijne-Waver en de stad Mechelen vormen een onderdeel van de regio Rivierenland. In die optiek is het logisch dat WV Zorgbedrijf Rivierenland en WV De Zilveren Zwaan bevoorrechte partners zijn op vlak van welzijn en publieke zorg.

In een grote regionale strategie oefening (Strategio) medio 2023 zijn de uitdagingen voor de openbare zorg eveneens naar boven gekomen. Lokale besturen zijn regionaal groter aan het worden en het is bijgevolg vanzelfsprekend dat welzijnsverenigingen deze trend volgen.

Zorgvoorzieningen staan vandaag voor grote uitdagingen op vlak van personeel, financiering en vergrijzing. Dit noopt tot het bundelen van de krachten om samen een antwoord te bieden aan de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat.

Doel

Beide welzijnsverenigingen willen samen verder bouwen aan de toekomst en hebben de intentie om een structureel samenwerkingsverband op te zetten vertrekkende vanuit de noodzaak van een kwaliteitsvol aanbod van zorgverlening, dienstverlening, begeleiding en huisvesting.

Hierbij worden volgende doelen steeds indachtig gehouden:

  • Sterk en kwalitatief aanbod uitbouwen voor de publieke zorg in regio, Heist o/d Berg, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver
  • Kennis- en expertisedeling
  • Gezamenlijk beleid en strategie, en behoud van eigenheid van elke entiteit
  • Luisteren naar de lokale besturen en implementeren van het zorg-strategisch plan van elk bestuur
  • Kwalitatieve werking in een snel veranderend en complex zorglandschap
  • Realisatie van schaalgrootte en schaalvoordelen
  • Verhoogde efficiënte werking 

Timing  

Beide welzijnsverenigingen onderzoeken tezamen hoe en onder welke vorm ze een samenwerking concreet gestalte kunnen geven vanaf heden. Doelstelling is de vorm van samenwerking te laten goedkeuren in 2025, zodat vanaf dan de verdere concrete uitwerking en het implementatieplan kan opgemaakt worden en in 2026 de structurele samenwerking een feit is.

Meer info

Heb je vragen of wil je meer informatie? Contacteer Samenwerking@zbrivierenland.be.