In onze kinderopvanglocaties streven we naar minimaal 20% kinderen:

a)   van alleenstaande ouders, die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding, hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen.

b)   van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens die elk jaar berekend wordt door de Vlaamse Regering, en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen.

c)    van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens die elk jaar berekend wordt door de Vlaamse Regering, en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is voor hun economische en maatschappelijke participatie.

d)   voor wie het om sociale en/of pedagogische redenen beter is dat zij overdag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin.

e)   van wie al een broertje en/of zusje bij ons opgevangen wordt.